Dịch vụ

Tư vấn thiết kế

 

Tư vấn thiết kế là một loại hình tư vấn đa dạng trong công nghiệp xây dựngkiến trúcquy hoạch đô thị và nông thôn... có quan hệ chặt chẽ với tư vấn đầu tư, thực hiện phần việc tư vấn tiếp nối sau việc của tư vấn đầu tư.

Tư vấn thiết kế giúp cho khách hàng - chủ đầu tư xây dựng - tổ chức việc khảo sát xây dựngthiết kế xây dựng và tổ chức đấu thầu để mua sắm thiết bị đầu tư, đấu thầu xây lắp công trình, giám sát thi công xây dựngnghiệm thu công việc đã hoàn thành. Thông thường, đối với các dự án công trình hạ tầng kỹ thuật, chỉ có một công ty tư vấn đầu tư và xây dựng đảm nhiệm công việc từ đầu đến cuối.

Kỹ sư tư vấn thiết kế là người có đủ trình độ, chuyên môn để thực hiện công tác tư vấn xây dựng. Ở Việt Nam, để được hành nghề Kỹ sư tư vấn xây dựng cần phải có chứng chỉ hành nghề, phải có tối thiểu 3 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và số lượng công trình đã tham gia phải đủ lớn.

Tổ chức tư vấn thiết kế là những đơn vị chuyên ngành, hoạt động độc lập về mặt pháp lý và phục vụ khách hàng theo hợp đồng. Ở các nước trên thế giới, các tổ chức này phần lớn thuộc Hiệp hội Tư vấn xây dựng.

 

Quy trình thiết kế của Công ty cổ phần xây dựng và cơ điện Đà Thành, như sau:

1. Mục đích: Quy định rõ trình tự, trách nhiệm, phương pháp thực hiện công tác thiết kế - thẩm kế công trình có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.

2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho Phòng Thiết kế và các bộ phận có liên quan thuộc Công ty CP xây dựng và cơ điện Đà Thành.

3. Tài liệu viện dẫn: 

- Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội khoá XIII kỳ họp thứ 7;

- Văn bản số: 3482/BXD-HĐXD ngày 30/02/2014 của Bộ xây dựng V/v thực hiện Luật xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số: 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ về "Quản lý chất lượng công trình xây dựng";

- Nghị định số: 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ về "Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình";

- Nghị định số: 79/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về "Quản lý chiếu sáng đô thị";

- Nghị định số: 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ về "Quản lý chất lượng công trình xây dựng";

- Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về "Quản lý chất lượng công trình xây dựng";

- Luật phòng cháy và chữa cháy: 27/2001/QH10 được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001;

- Luật số: 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của Quốc hội khoá XIII kỳ họp thứ 6 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Nghị định số: 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

4. Thuật ngữ:

- PGĐ KT       : Phó Giám đốc kỹ thuật.

- TP. KT         : Trưởng Phòng Kỹ Thuật.

- CNĐA          : Chủ nhiệm đề án

- P. KH           : Phòng kế hoạch.

- C/B T.K        : Cán bộ Thiết kế.

- C/B KS         : Cán bộ Khảo sát.

- C.T               : Công trình.

5. Nội dung quy trình:

5.1. Sơ đồ quy trình:

5.2. Mô tả quy trình:

a) Yêu cầu của Chủ đầu tư.

Phó Giám đốc kỹ thuật tiếp nhận sau đó giao cho chủ nhiệm đề án (nhân viên Tổ thiết kế - Phòng Thiết kế chịu trách nhiệm chính về công tác thiết kế thẩm kế) lập kế hoạch thiết kế. Thời gian từ 3 đến 5 ngày.

b) Kế hoạch Thiết kế: Theo biểu mẫu:  TKBVTC.01-QT/ĐT.

Chủ nhiệm đề án lập bảng kế hoạch thiết kế theo biểu mẫu:  TKBVTC.01-QT/ĐT và căn cứ trình độ năng lực của cán bộ thiết kế, căn cứ vào quy mô, yêu cầu của công trình để phân công những người hỗ trợ chủ nhiệm đề án (cán bộ khảo sát, thiết kế, lập dự toán,...), thời gian thực hiện công việc. Kế hoạch này phải được thông qua toàn bộ phận để bổ sung cho hợp lý và có sự chuẩn bị cho mỗi thành viên.

c) Trưởng phòng kỹ thuật phê duyệt kế hoạch phê duyệt kế hoạch.

Chủ nhiệm đề án trình kế hoạch cho Trưởng phòng kỹ thuật kiểm tra phê duyệt. Nếu kế hoạch thiết kế được Trưởng phòng kỹ thuật phê duyệt thì chủ nhiệm đề án tiến hành bước tiếp theo. Nếu chưa đựợc phê duyệt thì phải chỉnh sửa lại cho phù hợp

d) Khảo sát báo cáo:

 Chủ nhiệm đề án hoặc cán bộ thiết kế chính và cán bộ khảo sát phổ biến kế hoạch triển khai thực hiện phân công việc cho mỗi người trong nhóm công tác (chủ nhiệm đề án, cán bộ khảo sát, các cán bộ hỗ trợ…) chuẩn bị hồ sơ: Danh mục đầu tư, hợp đồng, bản đồ khu vực có tuyến dây hoặc công trình cần khảo sát ... Chuẩn bị dụng cụ: Máy định vị GPRS cầm tay, Máy trắc đạc, máy định vị, thước đo, sổ khảo sát, phương tiện đi lại... Sau đó tiến hành đi khảo sát và lấy số liệu địa hình hiện trạng: mặt bằng, cao độ các đường xá, bờ sông ngòi, mương máng, các đường dây điện lực, đường dây thông tin, các góc giao chéo của tuyến dây dự kiến xây dựng với các công trình trên, ấn định được các góc tuyến dây, địa điểm trạm, cự li vận chuyển ... Lập được bản vẽ mặt bằng hiện trạng tuyến đường dây và trạm biến áp. Các thông số khảo sát trên phải được đề cập đầy đủ vào theo biểu mẫu:  TKBVTC.02-QT/ĐT.

Xác định các loại hồ sơ, sản phẩm cần làm:

+ Báo cáo khảo sát sơ bộ.

+ Báo cáo khảo sát.

+ Báo cáo đầu tư (báo cáo nghiên cưu khả thi).

+ Đề ra tiến độ thực hiện các hạng mục trên.

e) Thiết kế:

            Sau khi hoàn thành báo cáo khảo sát chủ nhiệm đề án thông qua kế hoạch thực hiện trước lãnh đạo đơn vị. Cần bổ sung sửa đổi gì thì điều chỉnh trước khi tiến hành các bước công việc tiếp theo

            - Phác thảo phương án kỹ thuật (cải tạo, sửa chữa, làm mới).

            - Viết thuyết minh, vẽ các bản vẽ mô tả cần thiết theo biểu mẫu:  TKBVTC.03-QT/ĐT

f) Thẩm kế:

Chủ nhiệm đề án có trách nhiệm trình bản vẽ thiết kế của mình với Trưởng phòng kỹ thuật thẩm tra, nếu chưa đạt thì chỉnh sửa hoàn chỉnh.

g) Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán:

Chủ nhiệm đề án kết hợp với cán bộ thiết kế khác hoặc cán bộ khảo sát tiến hành thiết kế hính thức:

- Lập bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công và thuyết minh (Theo biểu mẫu; TKBVTC.03-QT/ĐT).

- Lập tổng dự toán: (Theo biểu mẫu: TKBVTC.04-QT/ĐT)

Cán bộ lập tổng dự toán căn cứ vào thuyết minh, giải pháp kỹ thuật, các bản vẽ thiết kế, bản vẽ chi tiết của công trình cự ly vận chuyển độ dốc... để lập tổng dự toán công trình.

h) Phó Giám đốc Kỹ thuật phê duyệt:

Chủ nhiệm đề án sau khi cho chỉnh sửa xong thiết kế chính ký, chủ nhiệm đề án ký, Trưởng phòng kỹ thuật ký, trình lãnh đạo công ty (Phó Giám đốc kỹ thuật công ty) phê duyệt.

Hồ sơ trình lãnh đạo công ty phê duyệt nếu có thiếu sót, chủ nhiệm đề án tiếp tục cho hoàn thiện tiếp (quay về bước g) sau đó trình để lãnh đạo công ty phê duyệt chính thức.

i) Hoàn thiện – Bàn giao - Lưu trữ: (Theo biểu mẫu: TKBVTC.05-QT/ĐT).

             Chủ nhiệm đề án giao nhân viên nghiệp vụ phô tô hồ sơ, đóng quyển, lấy dấu, vào số lưu trữ, bàn giao hồ sơ cho chủ đầu tư. Số lượng hồ sơ giao nộp theo quy định hiện hành.

* Lưu trữ:

            Hồ sơ cần lưu 1 bản gốc (không dấu) và 1 bản phôtô coppy tại đơn vị đến khi công trình có quyết định quyết toán. Hồ sơ lưu được cập nhật vào máy tính bằng phần mềm lưu hồ sơ, hồ sơ được lưu theo tháng, quý, năm, hạng mục, quy mô... 

            Hồ sơ lưu gồm

1.         Báo cáo khảo sát.

2.         Thiết kế bản vẽ thi công

3.         Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công.

4.         Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công.

5.         Tổng dự toán.

6.         Các loại biên bản:

- Biên bản nghiệm thu báo cáo khảo sát xây dựng công trình.

- Biên bản nghiệm thu thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình.

7.         Các loại văn bản.

- Các quyết định của Chủ đầu tư.

- Các văn bản của công ty (Danh mục, hợp đồng,...).

Hồ sơ lưu được cập nhật vào sổ Lưu Hồ sơ TKBVTC.06-QT/ĐT

k) Giám sát bản quyền tác giả:

Chủ nhiệm đề án, cán bộ thiết kế chính thực hiện giám sát khi công trình được tiến hành thi công, bảo vệ hồ sơ TKKTTC và Dự toán công trình đã được lập khi có những thắc mắc cần được giải đáp. Sãn sàng bảo vệ sản phẩm của mình trước cơ quan quản lý trực tiếp hoặc khách hàng...

6. LƯU TRỮ

Xem mục i phần 5

7. PHỤ LỤC

- Kế hoạch Thiết kế Công trình:                 :           TKBVTC.01-QT/ĐT

- Báo cáo khảo sát:                                    :           TKBVTC.02-QT/ĐT

- Thiết kế bản vẽ thi công:                          :           TKBVTC.03-QT/ĐT

- Lập tổng dự toán (dự toán):                     :           TKBVTC.04-QT/ĐT

- Các biểu mẫu biên bản nghiệm thu         :           TKBVTC.05-QT/ĐT

- Sổ lưu hồ sơ vẽ thiết kế thẩm kế             :           TKBVTC.06-QT/ĐT

  • Chia sẻ:

Bạn cần giúp đỡ?

30 Nguyễn Quang Bích, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

0905.330.220

info@dathanh.com.vn

© Copyright 2020 by DAMECO

Designed and Maintained by